Sára Činčurová

Pomôžme deťom na úteku ako Milad/ Help refugee children in Greece (Advocacy in Slovakia)Ako nezávislá reportérka sa vyše päť rokov venujem dokumentovaniu príbehov ľudí na úteku. 

Posledný augustový týždeň som sa vybrala do Atén, kde na námestí Victoria Square žijú desiatky - ak nie stovky - rodín bez domova, prevažne z Afganistanu. Deti, tehotné ženy, ľudia so zdravotným znevýhodnením, chorí, zranení… Deti spiace na ulici, dvojmesačné bábätká či mladí ľudia na vozíčku: to všetko boli ľudia, ktorých som stretla a ktorí mi vyrozprávali svoje príbehy. 

Uprostred tohto neoficálneho tábora ma o pomoc požiadali dvaja maloletí chlapci, bratia z Afganistanu, vo veku pätnásť a trinásť rokov. Jeden z nich, Milad*, bol vážne zranený: na nohe mal zapálenú krvácajúcu ranu. 

Milad a jeho brat prišli z Afganistanu. Dlhé roky aj s rodinou žili na úteku v Iráne; ich rodinu však deportovali naspäť do Afganistanu. Počas bojov vo vojnovej zóne sa rodina nedopatrením rozdelila a Milad spolu so svojim bratom sú odvtedy maloletými deťmi bez sprievodu. Sami, bez rodičov, prišli do Európy cez Turecko a Grécko a takmer mesiac žili v Grécku na ulici. 

Našli sme ich, ako ležia na matraci, bez domova na Victoria Square v Aténach. Milad si k zapálenej krvácajúcej rane na nohe prikladal obväzy. Na ulici nemal prístup k jedlu, vode či liekom a rana sa mu zapálila. 

S pomocou lokálneho novinára sme deti odniesli do nemocnice, kde Milad skončil s nohou v sadre a dočasne na vozíčku. Ostali sme v kontakte a Milad mi každý deň ďakuje za pomoc. Tak ako iní tínedžeri sa túži učiť anglicky, vzdelávať, vybudovať si nový život a nájsť si priateľov. Spolu s bratom sú láskaví, vďační, zvedaví, šikovní… Rýchlo sa učia, zaujímajú sa o moderné technológie, sú nesmierne vnímaví a láskaví, plní chuti do života i napriek traumám, ktoré zažili. 

Dnes ako novinárka advokujem za to, aby Slovensko prijalo aspoň 8 detí ako je Milad a jeho brat. Žiadne maloleté dieťa by sa nemalo ocitnúť samo na ulici, zranené, bez pomoci a bez liekov či jedla. Všetky deti si zaslúžia dostať pomoc a podporu. 

Preto som sa pridala ku kampani organizácie Caritas Slovakia a spoločne zbierame peniaze na advokáciu pre maloleté deti bez sprievodu. 

Cieľom je vyzbierať 980 EUR na realizáciu podujatí spojených so zapojením sa Slovenska do pomoci maloletým deťom bez sprievodu: vďaka tejto advokačnej kampani bude možné zamestnať ľudí a pripraviť materiály na kampaň, vďaka ktorej dúfame, že Slovensko prijme aspoň 8 maloletých detí bez sprievodu. Zdroje budú použité i na zabezpečenie vzdelávacích a odborných materiálov potrebných na vytvorenie atmosféry prijatia a bezpečia na Slovensku. 

Aby už žiadne deti nemuseli zažiť to, čo Milad a jeho brat. 

Prosím, pomôžte. 

*meno dieťaťa bolo zmenené 

Fotografka: Jana Čavojská 

Viac o advokačnej činnosti si môžete prečítať na stránke www.charita.sk/aktuality , aj napríklad tu: http s://www.charita.sk/poziare-v-tabore-moria-charita-vyzyva-na-bezpecnost-migrantov-a-europsku-solidaritu/ 

___________________________

ENGLISH BELOW

As a freelance reporter, I have been documenting the stories of people on the run for over five years.

Last week in August, I headed to Athens, where dozens - if not hundreds - of homeless families, mostly from Afghanistan, live in Victoria Square. Children, pregnant women, people with disabilities, the sick, the injured… Children sleeping on the street, even two-month-old babies or young people in wheelchairs: these were all people I met who told me their stories.

In the middle of this unofficial camp, two boys, brothers from Afghanistan, aged fifteen and thirteen, asked me for help. One of them, Milad *, was seriously injured: he had a bleeding wound on his leg which got inflamed.

Milad and his brother came from Afghanistan. He had been living with his family on the run in Iran for many years; however, their family was deported back to Afghanistan. During the fighting in the war zone, the family split up by mistake, and Milad and his brother have been unaccompanied minor children ever since. Alone, without parents, they came to Europe via Turkey and Greece and have been living on the streets of Athens for almost a month.

We found them lying on a mattress, homeless in Victoria Square, Athens. Milad applied bandages to the bleeding wound on his leg. He had no access to food, water or medicine while on the street, and therefore his wound got inflamed.

With the help of a local journalist, we took the children to the hospital, where Milad ended up with his feet in plaster and temporarily on wheelchair. We stayed in touch and Milad now thanks me  every day for having helped him. Like other teenagers, they want to learn English, get education, build a new life and make friends. Milad and his brother are kind, grateful, curious, clever… They learn quickly, are interested in modern technologies, they are extremely polite and kind, full of zest for life despite the traumas they have experienced.

Today, as a journalist, I advocate for Slovakia to accept at least 8 children like Milad and his brother. No minor should be left alone on the street, injured, without help and without medication or food. All children deserve help and support.

That is why I joined the Caritas Slovakia campaign and together we are collecting money for advocacy for unaccompanied minors.

The aim is to raise EUR 980 to implement events related to Slovakia\'s involvement in helping unaccompanied minors: thanks to this advocacy campaign, it will be possible to employ people and prepare materials for a campaign in order for Slovakia to accept at least 8 unaccompanied minors. The resources will also be used to provide the educational and professional materials needed to create welcoming and receptive atmosphere for migrants and refugees in Slovakia.

No child should experience what Milad and his brother have endured.

Please help. (* the child\\\'s name has been changed)

You can read more about our advocacy activities at www.charita.sk/aktuality , also here: https://www.charita.sk/poziare-v-tabore-moria-charita-vyzyva-na-bezpecnost-migrantov-a-europsku-solidaritu/ 

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Slovenská katolícka charita